مشخصات کتاب
76
/QA
4س2الف
1384
005/446
سیستم های عامل/نویسنده :ویلیام استالینگز/ترجمه :عین الله جعفر نژاد قمی.-بابل:نشر علوم رایانه،1384
640ص
عنوان روی جلد:سیستم های عامل
مصور،جدول،عکس
1-کامپیوترها