مشخصات کتاب
TK
7815
25م9م
1381
621/381
تجزیه وتحلیل مسائل مبانی الکترونیک 1/نویسنده :حمید شبستری، بهمن خلیل زاده شبستری، حمیدرضا شهروی/ترجمه :------------.-تهران:فدک ایساتیس،1381
151ص
عنوان روی جلد:تجزیه وتحلیل مسائل مبانی الکترونیک 1
مصور
1-الکترونیک