مشخصات کتاب
73
/QA76
85د2ج
1387
005/133
راهنمای جامع برنامه نویسان جاوا/نویسنده :هاروی ام . دیتل - پالی حی . دیتل/ترجمه :بهرام پاشایی.-تهران:ادبستان - اتحاد،1387
1300ص
عنوان روی جلد:راهنمای جامع برنامه نویسان جاوا
مصور
1-جاوا (زبان برنامه نویسی کامپیوتر)