مشخصات کتاب
5/
TK5105
2ش2ت
1378
004/6
شبکه های کامپیوتری/نویسنده :آندرو اس.تننباون/ترجمه :عین الله جعفر نژاد قمی.-تهران:نشر علوم رایانه،1378
768ص
عنوان روی جلد:شبکه های کامپیوتری
مصور،جدول،نمودار
1-شبکه های کامپیوتری