مشخصات کتاب
3/
TK7888
4ط2م
1381
621/395
طراحی دیجیتال: مدار منطقی /نویسنده :موریس مانو/ترجمه :محمود دیانی.-تهران:موسسه علمی فرهنگی نص،1381
480ص
عنوان روی جلد:طراحی دیجیتال: مدار منطقی
مصور،جدول،نمودار
1-کامپیوترهای رقمی--مدارها