مشخصات کتاب
5/
TK7887
2ر2ص
1383
621/3916
راهنمای جامع وکاربردی سخت افزار کامپیوترهای شخصی/نویسنده :تورج صارمی راد/ترجمه :------------.-تهران:خلیج فارس،1383
510ص
عنوان روی جلد:راهنمای جامع وکاربردی سخت افزار کامپیوترهای شخصی
مصور،جدول
1-سخت افزار