مشخصات کتاب
QA
768
س
1381
005/73
مهندسی نرم افزار/نویسنده :یان سامرویل/ترجمه :عین الله جعفر نژاد قمی.-بابل:نشر علوم رایانه،1381
584ص
عنوان روی جلد:مهندسی نرم افزار
مصور ، جدول ، نمودار
1-مهندسی کامپیوتری