مشخصات کتاب
T
384
1375
621/381
تحلیل و شبیه سازی مدارها توسط PS pice/نویسنده :فرزان خطیب /ترجمه :.-مشهد:خراسان ،1375
299ص
عنوان روی جلد:تحلیل و شبیه سازی مدارها توسط PS pice
مصور
1-مدارهای الکترونیکی