مشخصات کتاب
QA
76/73
93 س
1383
005/26
مرجع کامل Visual c++ . Net/نویسنده :ویلیام موری ، کریس پاپاس/ترجمه :مهرداد توانا ، سعید هراتیان .-تهران :روزنه ،1383
1192ص
عنوان روی جلد:مرجع کامل Visual c++ . Net
1-ویژوال سی ++ مایکروسافت