مشخصات کتاب
TK
1055
48خ
1387
004/6
آموزش تصویری شبکه /نویسنده :محمد رضا خلیلی /ترجمه :.-تهران :عابد،1387
250ص
عنوان روی جلد:آموزش تصویری شبکه
مصور
1-شبکه های کامپیوتری--راهنمای آموزشی(عالی)