مشخصات کتاب
HF
5654
9 ه 3 ف
1387
457/032
حسابداری شرکتها (2)/نویسنده :حسن همتی/ترجمه :.-تهران:ترمه،1387
352ص
عنوان روی جلد:حسابداری شرکتها (2)
1-حسابداری شرکتها