مشخصات کتاب
H
F 5687
9 ق
1388
657/42
حسابداری صنعتی/نویسنده :محمد قسیم عثمانی ، علی قاسم زاده/ترجمه :.-تهران:ترمه،1388
284ص
عنوان روی جلد:حسابداری صنعتی
1-حسابداری قیمت تمام شده