مشخصات کتاب
HF
5655
2 ف
1388
657/042076
اصول حسابداری (3)/نویسنده :جمشید اسکندری/ترجمه :.-تهران:ترمه،1388
229ص
عنوان روی جلد:اصول حسابداری (3)
مصور ، جدول
1-حسابداری -- راهنمای آموزشی (عالی)