مشخصات کتاب
H
F 5686
9 ق
1384
657/42
حسابداری صنعتی 3/نویسنده :جمشید اسکندری/ترجمه :.-تهران:حفیظ،1384
162ص
عنوان روی جلد:حسابداری صنعتی 3
جدول ، نمودار
1-حسابداری قیمت تمام شده