مشخصات کتاب
H
F 5686
9 ق
1383
657/42
حسابداری صنعتی 1/نویسنده :جمشید اسکندری/ترجمه :.-تهران:حفیظ،1383
144ص
عنوان روی جلد:حسابداری صنعتی 1
1-حسابداری قیمت تمام شده