مشخصات کتاب
HF
5681
2 م
1387
657/46
حسابداری مالیاتی/نویسنده :جمشید اسکندری/ترجمه :.-تهران:ترمه،1387
201ص
عنوان روی جلد:حسابداری مالیاتی
جدول ، نمودار
1-مالیات - حسابداری