مشخصات کتاب
HF
5654
1385
457/032
حسابداری میانه ( 1 )/نویسنده :حسن همتی/ترجمه :.-تهران:نشر ترمه،1385
679ص
عنوان روی جلد:حسابداری میانه ( 1 )
1-مبانی نظری