مشخصات کتاب
15
/TK7881
73الف5ر
1386
621/317
الکترونیک قدرت: مدارها، عناصر کاربدها/نویسنده :محمد رشید/ترجمه :ابراهیم افجه ای، مجید مهاجر.-تهران:نور پردازان،1386
688ص
عنوان روی جلد:الکترونیک قدرت: مدارها، عناصر کاربدها
مصور،جدول،نمودار
1-الکترونیک نیرو