مشخصات کتاب
9/
QA76
67م
1389
005/1
مقدمه ای بر الگوریتم ها(جلد اول)/نویسنده :توماس کرمن،چارلز لیزر سون،رونالد ریوست،کلیفرد استین/ترجمه :علی دهقان طرزه.-تهران:نص،1389
491ص
عنوان روی جلد:مقدمه ای بر الگوریتم ها(جلد اول)
مصور،جدول،نمودار(دورنگ)
1-برنامه نویسی