مشخصات کتاب
TK
7867
93س
1379
621/3815
300 مدار/نویسنده :الکتور الکترو نیکس/ترجمه :رضا خوش کیش.-تهران:نشر علوم روز،1379
320ص
عنوان روی جلد:300 مدار
مصور،جدول،نمودار
1-مدارهای الکترونیکی--طرح ومحاسبه